Persondatapolitik

Cookie- og persondatapolitik for Human Navigator ApS

Revideret d. 24. februar 2022

Dataansvarlig

I det følgende vil du kunne læse om, hvordan vi anvender cookies og hvordan vi behandlinger dine personoplysninger.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Human Navigator ApS

Hjelmerupvej 25, 5690 Tommerup

CVR-nr.: 42317780

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til vores ”Cookiepolitik”, så kan du kontakte os via info@human-navigator.dk

 

Behandlingsaktiviteter 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, vil du som det første via vores ”cookiebanner” skulle acceptere eller afvise brugen af cookies på vores hjemmeside. Du vil i den forbindelse blive præsenteret for de væsentligste oplysninger om hjemmesidens brug af cookies.

Du kan herunder læse mere om vores cookiepolitik.

Persondatapolitik for Human Navigator

 Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f-

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Sygeplejefaglig journalføring

Alle medarbejdere i Human Navigator har en sygeplejefaglig baggrund med gældende autorisation (jf. Styrelsen for Patientsikkerhed)

Som autoriserede sygeplejersker er vi omfattet af Autorisationsloven og derunder ”Vejledning for sygeplejefaglig journalføring”. Det betyder, at alle sundhedsfaglige opgaver rettet mod den enkelte klient skal journalføres. Dokumentation, opfølgning og evaluering er en del af alle sundhedsfaglige opgaver.

Sundhedsfaglige opgaver i Human Navigator er samtaler med fokus på:

  • Forebyggelse
  • Sundhedsfremme

Du kan læse mere om sygplejefaglig journalføring her; https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9521

Du kan læse mere om reglerne i forhold til Autorisation som sygeplejerske her:

https://stps.dk/da/autorisation/soeg-autorisation/sygeplejerske/uddannet-i-danmark/~/media/903C05D44CB84B7DA5774AFBFE43B1FD

Omhu og Samvittighedsfuldhed

I Human Navigator udføres alle aktiviteter med omhu og samvittighedsfuldhed med baggrund i vores grundlæggende pligt (jf. autorisationsloven §17)

Tavshedspligt

I Human Navigator er vi omfattet af Sundhedsloven herunder tavshedspligt.

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.

Du kan læse mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed på:

 https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/tavshedspligt/

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • DK Hostmaster A/S (IT hosting)
  • Journalføringssystem + CRM system (opdateres snarest)
  • Faktura system (opdateres snarest)

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi opbevarer dine oplysninger indtil at kundeforholdet ophører.

Vi har løbende arbejdsprocesser, hvor vi risikovurderer vores behandling af personoplysninger og vedvarende opmærksomhed på eventuelle opdateringer i forhold til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde alle medarbejdere i Human Navigator opdaterede om GDPR via løbende awareness træning og GDPR kurser, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med nye medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kilder:

https://gdpr.dk/

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1148

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10189